: 022/614-197, 062/614-197

Korektor nagiba

Novi prilagođeni DP DME Add-on Modul & Korektor nagiba sa duplim transponderom!


Koristite jedinstveni Korektor nagiba sa DP DME modulom i nećete više morati vršiti korekciju nagiba na vašim primernim površinama kod taksacije na strmim terenima.


Sa sistemom Korektor nagiba, DP II prečnicom, DP DME H-Dist i vašom korisničkom aplikacijom, dobićete tačne horizontalne udaljenosti na primernoj površini sa samo jednom operacijom merenja. Rezultati se preračunavaju, prikazuju na displeju i registruju u vašoj DP II prečnici.DP DME H-Dist Korektor nagiba olakšava proces merenja na strmim i nagnutim terenima i unapređuje tačnost vaših terenskih radova.